Thông báo số 12/TB-HĐXTH ngày 05/11/2020 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mần non, tiểu học năm 2020

Thực hiện Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh ban hành Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2020; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày   31/7/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2020;

Sau khi tổ chức thẩm định hồ sơ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2020 (sau đây gọi là Hội đồng xét thăng hạng) thông báo kết quả như sau:

1. Kết quả thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non:

- Tổng số hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng: 959 hồ sơ,

- Tổng số hồ sơ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện: 941 hồ sơ;

- Tổng số hồ sơ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện: 18 hồ sơ.

(Danh sách chi tiết kèm theo)

2. Kết quả thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học:

- Tổng số hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng: 841 hồ sơ,

- Tổng số hồ sơ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện: 822 hồ sơ;

- Tổng số hồ sơ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện: 19 hồ sơ.

(Danh sách chi tiết kèm theo)

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 05/11/2020 đến hết ngày 19/11/2020, viên chức đã đăng ký dự xét thăng hạng có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét thăng hạng về Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2020 (qua Sở Nội vụ, số 6, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi qua đường bưu điện sẽ được tính từ ngày bưu điện nơi gửi đóng dấu ở phong bì. Không chấp nhận giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu hoc từ hạng IV lên hạng III năm 2020 thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố niêm yết công khai và thông báo đến các viên chức có tên trong danh sách nêu trên được biết.

Thông báo này được đăng toàn văn trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên (http://hungyen.gov.vn), Sở Nội vụ Hưng Yên (http://sonv.hungyen.gov.vn), Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên (http://hungyen.edu.vn). Mọi thắc mắc xin liên hệ với Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực của Hội đồng (theo số điện thoại 0221.3516.568) để được giải đáp./. 

  ( file Thông báo và danh sách có thể tải xuống ở phía trên bài viết)

Bài viết liên quan