Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học

Quyết định nêu rõ Sổ tay được sử dụng tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Sổ tay có 3 nội dung.

Phần 1 là các thông tin chung về dịch bệnh COVID-19 nêu lên những điểm cơ bản quan trọng cần hiểu về dịch bệnh nầy.

Phần 2 trình bày các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học với 3 nội dung vào các thời điểm:

- Trước khi học sinh đến trường;

- Trong thời gian học sinh học tập tại trường;

- Sau khi học sinh rời trường.

Phần 3 hướng dẫn các biện pháp đảm bảo trường học an toàn phòng, chống dịch bệnh, bao gồm:

- Công tác chuẩn bị của nhà trường;

- Ứng phó của nhà trường khi có trường hợp bệnh nghi ngờ trong trường học;

- Công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại trường học sau khi hết dịch.

Bài viết liên quan